Xuân Ca

Photo by Pixabay on Pexels.com Vì còn nhiều thiếu xót trong vấn đề kỹ thuật thâu âm và mix ở giai đoạn đầu nên âm thanh không được hoàn hảo. Đây chỉ là cố gắng đầu tay của những kẻ thực hiện để cho lên bài nhạc Xuân đầu tiên của Levumusic. Mời quí thính... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: