Tiếng Dương Cầm

Mùa mưa ở Huế rất khó ưa! Nếu mưa không to thành lụt thì cũng cứ lâm râm ngày đêm có khi cả tháng chưa dứt. Hèn chi ai đó nói ở Huế "mưa thúi đất" cũng phải. Nhưng mưa xuân nơi đây, nhất là vào dịp Tết thì rất đẹp, lưu luyến và trữ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: