“Trả Lại Em Yêu”

Giờ này đã quá nửa đêm mà lầu bên vẫn rền vang nhạc điệu khiêu vũ. Ngày hôm sau cô hoa khôi trong phố sẽ rời nhà trên chiếc Honda dame đến Đai Học Luật ghi danh vào năm thứ nhất. Tháng mấy sẽ đẹp nhất cho mùa cưới hỏi của tân khoa trước khi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: