“Tiếc Thu”

Nhạc sĩ lớn lên giữa Sài Gòn những năm năm mươi với sách vỡ học trò Saint Ex. trên đường Tú Xương rợp bóng và một tuổi thơ xanh mát như nơi chốn ấy.  Khoan đi đã! Hãy ở lại!  để  bài "Những Con Đường Thành Phố Tôi Yêu" còn mãi in dấu không chỉ một lần... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: