“Bài Tình Ca Trong Chiều”

Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN Hai cho vừa đủ bảy ngày đợi mong để tình mở cửa vào ngày chưa tắt nắng. Giữa vườn hoang sẽ không cần nói cho nỗi nhớ vun đầy, quanh đây, rất gần có gì đang rộn rã.  Một chút riêng tư cho những bài tình ca trong... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: