Ngày Về

"Tung cánh chim tìm về tổ ầm..."   Ai trong lứa tuổi chúng ta mà không biết đến nhạc phẩm này trong chương trình Nhạc Chiêu Hồi trên làn sóng phát thanh ngày xưa ở Sài Gòn.  Thậm chí ngay chính LV cũng không nhớ tên chính của bài cũng như tác giả mà cứ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: