Ngày Vui Qua Mau

Dẫu biết sẽ không được sống mãi nhưng hầu như không mấy ai nghĩ đến ngày mình sẽ rời xa cõi tạm này nhất là ở giai đoạn khởi đầu cuộc sống.  Biết nhìn nhận một kết thúc nhưng chỉ như một hình ảnh mơ hồ trong tâm tư.  Tôi có rất nhiều bạn, phần... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: