Mùa Xuân Đầu Tiên (Tuấn Khanh)

Những ngày cuối năm, đột nhiên việc kiếm người hát nhạc Xuân trở nên khó khăn.  Người thì đang hồi phục từ một trận cúm, người khác vừa mới đi xa về còn jet lag, người khác nữa thì bận rộn... Riêng LV thì đang mất giọng vì bị cảm.  May quá có mượn được... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: