Lạnh Lùng

Bạn thân, Lớn lên ở miền nam Việt Nam, tôi đoán là không ai mà không biết bài nhạc này của Đinh Việt Lang. Lạnh Lùng. Bài hát đêm đêm phòng trà hầu như không lúc nào thiếu. Qua đến Houston, trong suốt thập niên 80 và 90, không khí vũ trường lúc nào cũng... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: