Bài Không Tên Số 7 (remixed)

Bài Không Tên Số 7 - 2017 (Hồ Đắc Anh Thi) Vì trở ngại với việc thâu nhạc hiện giờ cho nhiều anh chị cộng tác nên LV có ý định sẽ cố gắng hoàn chỉnh lại những bài đã làm trước đây. Đã lâu vắng tiếng hát của Hồ Đắc Anh Thi nên tuần... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: