Xin Còn Gọi Tên Nhau 2023

Photo by Steven Arenas on Pexels.com YouTube\Levumusis\Xin Còn Gọi Tên Nhau (Hồ Đắc Anh Thi) Tại sao phải xin gọi tên nhau? Nếu không thì sẽ quên sao? Luật tự nhiên là ký ức nào rồi cũng phai tàn. Sớm hay muộn gì thì những chuyện xưa cũng sẽ dần dần phôi pha. Tôi chỉ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: