Đêm Mầu Hồng

Photo by cottonbro on Pexels.com Ngay lần đầu tiên khi được nghe bài hát Đêm Màu Hồng , tôi còn nhớ rõ những rung động lạ lùng chợt đến, không hiểu từ điệu nhạc say đắm uyển chuyển , hay từ lời nhạc tha thiết luyến lưu … Tôi bèn tìm hiểu thì mới biết... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: