Bão Tình 2023

Photo by Kat Smith on Pexels.com YouTube\Levumusic\Bão Tình (Vũ Đèo) Đã lâu tôi có ý định thực hiện lại bài Bão Tình. Năm 2018 tôi làm bài này cho Nguyễn Thảo hát. Cả hai đứa đều thưởng thức nhạc phẩm nhiều kịch tính này. Thỉnh thoảng nghe lại bài vẫn thấy thích. Chỉ có điều... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: