Bình Ca

Có người cho rằng một số nhạc Phạm Duy nghe hơi chán vì cứ lập đi lập lại một motif.  Theo LV thì đó là nét khác biệt lớn giữa Phạm Duy và những nhạc sĩ khác. Trong những bài đó ông viết nhạc như một lời kể chuyện theo kiểu nhạc folk song với lời... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: