Biệt Ly

Photo Courtesy of Hoang Cuong

Cũng trong công việc soạn thảo những bài cũ, “Biệt Ly” được mang ra hòa âm lại. Nhạc phẩm của Doãn Mẫn này luôn tạo nên hứng khởi đặc biệt cho LV nên việc trở lại với bài xem như là điều tự nhiên.  Ngày trước năm 2011 anh Hoàng Cương đã hát với phong cách nhạc pop; nay Quốc Hùng mang trở lại “Biệt Ly” với phong cách jazz.  Mỗi phiên bản có thể xem như đại diện cho những thay đổi, tiến hóa trong bước đường học hỏi tìm tòi của kẻ làm nhạc.  Biết đâu ngày nào đó, “Biệt Ly” lại trở lại trong một phong cách khác?

Biệt Ly 2017 (Quốc Hùng)

Biệt Ly 2011 (Hoàng Cương)