Ngọc Lan 2021

Photo by Greta Hoffman on Pexels.com Youtube: Ngọc Lan (Bích Thủy) Youtube: Ngọc Lan (Karaoke) Tôi đã được nghe bài hát Ngọc Lan khi hãy còn rất nhỏ, từ cái máy hát đĩa nhựa quay vòng vòng của ba tôi ở nhà … Tuy lúc đó chưa hiểu lắm về nội dung, nhưng tôi nhớ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: