Gọi Người Yêu Dấu

Photo by Mohamed ELamine Msiouri on Pexels.com Nhạc mới làm không kịp. Bài mới gửi đi để nhờ thâu thì người hát ngâm. Có lẽ ai cũng đang bận đi nghỉ hè. Thôi thì mình mang bài cũ ra soạn lại vậy. Đây cũng là đúng với ý định của LV là hoàn thiện, hiệu... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: