“Hạ Trắng”

Những cơn mưa rỉ rả đến như báo hiệu trời sắp sửa vào thu.  Nhưng theo lịch thì ngày 21 tháng 9 này mới là  ngày cuối cùng của mùa hè năm nay.  Hơi hướm của mùa hè vẫn còn lảng vảng trong đất trời. Trong những ngày cuối cùng của mùa hè này Lê... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: