Một Mình

Photo by Download a pic Donate a buck! ^ on Pexels.com Youtube: Một Mình (Lê Vũ) Youtube: Một Mình (Karaoke) Gần đây tôi mới biết đến nhạc phẩm này của Lam Phương qua tiếng hát của một người bạn trẻ mới quen. Bài không có gì nổi bật cho lắm; nhưng mang rõ nét nhạc... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: