Phố Vắng Em Rồi 2022

Photo courtesy of Ngọc Hoàng Phố Vắng Em Rồi mang một kỷ niệm đáng nhớ: Nguyễn Thảo và Duyên đến thâu nhạc một tuần trước khi NT đi nhập viện để giải phẫu sọ não. Hôm đó ai cũng nói cười vui vẻ, thâu nhạc diễn ra êm xuôi. Sau đó mọi người kéo nhau... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: