Cô Đơn 2022

Photo by Gabriela Palai on Pexels.com Có những bài hát xưa giờ mình chỉ nghe, chỉ mê nhưng chưa dám hát bao giờ, cho dù trong vòng bạn hữu rất thân.   Và Cô Đơn của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là một trong những bài hát đó.    Không dám hát vì biết khả năng rất giới hạn... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: