Bên Kia Sông 2022

Bên kia sông là ánh mặt trời... Đã hai năm rồi đó! Một quãng thời gian thật không dễ dàng với nhiều người. Nay người này nằm xuống. Mai người khác ra đi. Tự bao giờ con người tay trần trở nên vũ khí giết nhau. Để lại đi những tháng ngày mù tối. Bỏ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: