Nửa Hồn Thương Đau 2020

Tránh nạn COVID-19 không thể đích thân thâu nhạc cho ai được nữa nên LV có ý định mang lại những bài cũ ra mix lại. Nửa Hồn Thương Đau là một trong những bài được mang ra trước tiên. Đã lâu không nghe lại tiếng hát của chị Thư Hiền nên LV mang ra... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: