54 75

Photo from freedesignfile.com Youtube\Levumusic\54 75 (Minh Nguyệt & Triệu Vinh) Một câu nói bất hủ của Winston Churchill: “History is written by the victors, but it’s the victims who write the memoirs.” (Lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng, nhưng những người chiến bại chính là người ghi lại qua những cuốn hồi ký.)... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: