Ở Rừng U Minh Ta Không Thấy Em

Graphics courtesy of Nguyen Thao Tôi không biết bài thơ Ở Rừng U Minh này Nguyễn Tiến Cung viết vào năm nào, nhưng vào những ngày cuối của cuộc chiến VN, tôi đã được nghe bài thơ phổ nhạc bởi Phạm Duy qua tiếng hát của Khánh Ly. Đây là những ngày tôi chạy loạn... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: