Lạnh Trọn Đêm Mưa 2020

Photo Courtesy of Ho Dac Anh Thi

Lạnh Trọn Đêm Mưa 2020 (Quý Anh)

Lạnh Trọn Đêm Mưa 2011 (Hoàng Cương)

Thấy 2 bạn Ngô Nhật Trường và Quý Anh tán gẫu với nhau trên Facebook về nhạc mưa nên tiện việc tôi cũng mang ra giới thiệu một nhạc phẩm về mưa khác do Quý Anh trình bày.  Phần lớn những tâm sự trong nhạc về mưa là buồn thương, sầu nhớ nên nhạc phẩm Lạnh Trọn Đêm Mưa này cũng không ngoại lệ.  Cách đây đã nhiều năm tôi cũng đã thực hiện bài này với tiếng hát Hoàng Cương bằng với kỹ thuật âm thanh cũ kỹ thô sơ.  Lần này với nhiều cải thiện nên tôi hy vọng là Lạnh Trọn Đêm Mưa 2020 sẽ nghe được tốt hơn về mặt kỹ thuật.