Quỳnh Hương

  "Quỳnh Hương" hình như được Trịnh Công Sơn viết sau năm 75.  Ngày đó LV vẫn còn ở tại Sài Gòn.  Nghe được "Quỳnh Hương" rất lấy làm thích thú vì nó không mang nặng màu sắc tuyên truyền giống như những nhạc khác ra rả trên radio hoặc TV trong những năm đầu... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: