Đồng Xanh

Đồng Xanh 2018 (Lê Vũ) Đồng Xanh 2011 (Huy Thắng) Nhạc phẩm Đồng Xanh này mang cả một trời kỷ niệm về những ngày đầu của ban nhạc The White Shadows.  Có anh  Trọng Hiệp, anh Huy Thắng, anh Lê Khởi, anh Thế Hùng, chị Dạ Lan, Trần Quang, Nguyễn Thảo và Lê Vũ.  Nay... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: