Tiếng Đàn Tôi

Tiếng Đàn Tôi (Lê Vũ) Những ngày cuối năm đang đến, trong lúc tìm kiếm một nhạc phẩm cho thích hợp, chợt thấy một tấm hình chụp trời đất, sông nước do cô bạn cộng tác viên Hồ Đắc Anh Thi cho lên trên FB.  Tôi bỗng thấy ngẩn ngơ như tức cảnh sinh tình. ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: