Tiếng Đàn Tôi

Mênh mông lả lơi, thuyền chờ mong gió lên trời...     Photo courtesy of Ho Dac Anh Thi Những ngày cuối năm đang đến, trong lúc tìm kiếm một nhạc phẩm cho thích hợp, chợt thấy một tấm hình chụp trời đất, sông nước do cô bạn cộng tác viên Hồ Đắc Anh Thi cho... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: