Mùa Thu Mây Ngàn

Photo by Ian Beckley on Pexels.com Hôm nọ chị Susie Uoh có nhắc trời đã trở vào thu, nên có vài nhạc phẩm hát cho mùa thu đi chứ?! Vâng.  Mùa Thu.  Mùa lá vàng.  Mùa của tình yêu.  Thời tiết năm nay đặc biệt ưu đãi lòng người nên mùa lá vàng trên miền... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: