Tiếng Dương Cầm (remixed)

Photo by YI REN on Pexels.com YouTube\Levumusic\Tieng Dương Cam (Hoàng Cương) Một nhạc phẩm cũ khác được hoàn chỉnh lại để gửi đến thính giả. Tuần này LêVũMusic xin gửi lại đến các bạn nghe một bài hát " Vượt Thời Gian". Nhạc phẩm Tiếng Dương Cầm, sáng tác của NS Văn Phụng. Vượt Thời... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: