“Cô Đơn”

Yêu như vậy là đúng?  Cô muốn nghĩ sao cũng được à!  Đến lúc hành xử lại tùy tiện. Thế giới tồn tại với những phát triển tự nhiên đồng thời với những qui ước trong quan hệ.  Hay cô chỉ muốn là một động tử độc hành,  xô hẳn mọi phán xét sang một bên, mở... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: