“Gửi Người Em Gái”

Nhạc sĩ đa cảm sẽ không vấn vương mấy với một mối tình vì bản chất ông vốn đa tình lại tài hoa và hào phóng nữa. Dường như ngày ấy chưa có mùa Xuân nào buồn đến với đời ông và thiển nghĩ sẽ không có nếu... Vâng "nếu" không có một giòng sông... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: