“Bài Không Tên Số 6”

  Bàn tay biết đợi chờ trước đây và bây giờ mong mỏi sẽ theo bước chân hoang tìm đến một nơi quen thuộc trước đây từng xa lạ.Chốt cửa sắt hàng rào sẽ phải  dùng tay chạm vào nắm lấy ,bấm xuống mở ra vừa đủ rộng để thong thả bước vào.Một chút tần... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: