Mối Tình Xa Xưa

Lâu nay, tôi có ý định mượn ý niệm hát ề à tương tự kiểu ru con dân gian vào nhạc.  Tây phương có kỹ thuật này, gọi là melisma, một kỹ thuật dựa trên cách hát kinh (chant) của giòng Thiên Chúa dưới đời Đức Giáo Hoàng Gregory The Great. Trong nhạc hiện đại,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: