Mưa Chiều Kỷ Niệm

  Trong những ngày đầu của LeVuMusic, đây là nhạc phẩm đầu tiên Lê Vũ làm cho anh Huy Thắng thể theo lời yêu cầu của anh.  LV còn nhớ là mình đã từ chối vì không biết phải làm thế nào, sợ không đáp ứng được tiêu chuẩn của anh Huy Thắng.  Nhưng anh... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: