Cho Em Quên Tuổi Ngọc 2018

Cho Em Quên Tuổi Ngọc 2018 (Hồ Đắc Anh Thi) Cho Em Quên Tuổi Ngọc 2017 (Hoàng Cương) Anh Thi đã đề nghị thực hiện nhạc phẩm này từ năm ngoái.  Lê Vũ xin khất vì thứ nhất - bài đã làm rồi, thứ hai - đang bận chuẩn bị nhạc cho Giáng Sinh, và thứ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: