Quên Đi Tình Yêu Cũ

Quên Đi Tình Yêu Cũ 2018 (Nguyễn Thảo) Quên Đi Tình Yêu Cũ 2011 (Huy Thắng_) Bạn thân, Bạn nhắc đến bài nhạc xưa.  Tôi nhớ lại cả một thời vui chơi với ban nhạc.  Nhớ những buổi cà kê dê ngỗng tập nhạc nhưng hình như chỉ là lấy cớ gặp nhau ăn nhậu... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: