Lời Gọi Chân Mây

Lê Vũ gởi cho TV và MN bản nháp hòa âm của Lời Gọi Chân Mây. Phải nói là cả hai chúng tôi đều rất thích thú. Từ trước đến nay bài hát này thường được soạn theo nhịp ¾; nhẹ nhàng, nhanh chậm gì cũng vẫn trong khuôn khổ ¾ nhưng khi qua tay... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: