Chiếc Lá Thu Phai

Photo by Irina Iriser on Pexels.com Youtube: Chiếc Lá Thu Phai (Kim Đỗ) Youtube: Chiếc Lá Thu Phai (Karaoke) Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác Chiếc Lá Thu Phai vào năm 1983, vào nửa đời sau của nhạc sĩ (ông sanh năm 1939 và mất vào năm 2001). Chiếc Lá Thu Phai được nhạc sĩ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: