Bạn Lòng

Photo by Vu0103n Thu1eafng on Pexels.com Tôi đã từ lâu quên mất bài Bạn Lòng này của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Cho đến khi có người bạn muốn tôi hoà nhạc bài này cho anh hát. Tiếc rằng bản nháp tôi làm gửi đi cho anh không được đúng với ý mong muốn của anh.... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: