Chuyện Tình (Love Story) remixed

Photo by Flora Westbrook on Pexels.com YouTube\Levumusic\Chuyện Tình LV đang trong quá trình nghe lại và cải thiện những bài đã làm trước đây. Việc hoàn chỉnh bài cũ với chất lượng tốt hơn nằm trong mục đích là chuyển tất cả nhạc đã được thực hiện lên YouTube. Đây là một công việc mất... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: