Biển Mặn

Biển Mặn 2018 (Hoàng Cương) Biển Mặn 2013 (Hoàng Cương) Tháng 11, 1972, tôi gặp Trần Thiện Thanh tại Đài Phát Thanh Pháp Á nằm trên đại lộ Hàm Nghi. Cả hai chúng tôi đến hát cho một Chương Trình chủ đề về Mẹ. Có cả Thái Thanh, Anh Ngọc, Diễm Chi, Trần Chúc cùng... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: