Biet Den Bao Gio 2019

Bạn thân, Nghe nhạc, nhất là nhạc Việt Nam, thường chỉ có 20 đến 30 phần trăm là đang nghe trong hiện tại. Phần còn lại là âm ba của mớ kỷ niệm lòng thòng, lòng hoài niệm lãng đãng, mối tiếc thương những gì đã biết sẽ không bao giờ tìm lại được. Và... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: