Chiều Vàng

Photo by Download a pic Donate a buck! ^ on Pexels.com Tôi không nhớ đã có từng nghe Chiều Vàng của Nguyễn Văn Khánh. Nhạc xưa quá mà lại không phổ biến lắm nên dù đã có từng nghe ngày xưa thì giai điệu cũng đã mờ nhạt trong ký ức. Quả vậy, khi nghe... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: