“Chiều Cuối Tuần”

  Có lần tôi nghe nhạc sĩ Vũ Thành chuyện trò về vấn đề ca sĩ diễn đạt ca khúc.  Ông ví bài nhạc như lá thư, và ca sĩ như một người được nhờ đọc.  Đại ý có nhiều ca sĩ đã đọc sai ý người viết.  Tôi nghĩ cũng có lý.  Rồi nghĩ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: