Nguyệt Cầm 2022

Graphics by Nguyen Thao (Edited in Prisma app with Urban) Nguyệt Cầm (Lời Kỹ Nữ) Nguyễn Thảo Tôi phải cám ơn bạn đã cho tôi cơ hội tái tạo Nguyệt Cầm trong khung của nghệ thuật Meta. Có lẽ bạn sẽ hỏi tôi nghệ thuật Meta là cái gì. Và có lẽ tôi sẽ trả... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: