Dấu Chân Địa Đàng

Photo Courtesy of Quy Anh Quý Anh nhắn tôi làm một bài nhạc Trịnh. Ngoại trừ một số bài đầu của Trịnh Công Sơn, còn những bài ông viết sau tôi không thích lắm. Tôi cho rằng âm hưởng của Diễm Xưa, Biển Nhớ, Hạ Trắng... dường như lúc nào cũng còn phảng phất đâu... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: