“Đêm Giáng Sinh Nơi Miền Tuyết Trắng”

Tìm tòi trong web ra được một nhạc phẩm ít được biết đến của Thanh Trang về Giáng Sinh,  Lê Vũ vội vàng viết và thâu để gửi đến bạn nhạc gần xa.   Chắc chắn vì thời giờ gấp gáp cho nên sẽ thiếu đi chau chuốt, gọt rửa kỹ lưỡng; tuy nhiên trong tinh thần mùa Giáng Sinh mong quý bạn... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: