Diễm Xưa 2020

Trong tình trạng cách ly không gặp nhau được, không thâu thanh cho ai được, LV đành tiếp tục thực hiện chiến dịch "rượu cũ bình mới".  Lại thêm một bài cũ với tiếng hát cũ được mang ra soạn lại trong format mới, với âm thanh được cải sửa cho tốt hơn:  Diễm Xưa... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: