Không!

  Vẫn xoay quanh vấn đề ca nhạc và yêu đương, Vũ hỏi tôi: "Không nhé?" "Không." (Lúc không thấu đáo câu hỏi, tai hại nhất là lời khẳng định, tôi tin như vậy.) "Nhạc tình đấy, soạn lâu rồi.  Gặp ai cũng nói không." "Không?" "Ừ, thì không." "Không phải, 'Không'." "Ừ, 'Không'." "Sao... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: